08. 07.
2014

Tři domy po deseti letech

Na sklonku roku 2003 jsem napsal článek „Tři domy“. V prosinci roku 2010 jsem jej aktualizoval pod názvem „Tři domy po sedmi letech“. Předpokládal jsem, že další aktualizace přijde někdy v roce 2017, tedy opět po sedmi letech, nicméně světové události nabývají spád.

V prvním článku jsem vysvětloval, že islám rozeznává dva „domy“, tedy dva světy či dvě sféry vlivu. Jednou je „dům míru“, tedy oblast, kde vládne is-lám, a druhou je „dům války“, tedy oblast, kterou musí islám teprve dobýt. Dále jsem psal, že v současném světě působí tři hlavní duchovní síly, tedy tři „domy“, máme-li použít islámské terminologie: Islám, židokřesťanská tradice a sekulární humanismus. Dále jsem tvrdil, že sekulární humanismus, jakkoli vládne v současnosti v zemích s nejpokročilejší technologií, je jevem přechodným. Ne-počítá totiž s duchovní dimenzí člověka a není schopen naplnit tři základní lid-ské potřeby, totiž potřebu být milován, potřebu vědět, že můj život má nějaký smysl, a potřebu někam patřit. Pro sekulární humanismus je člověk nejvyšší hodnotou. Člověk je ale pro společenství s Bohem a tedy k uctívání – a sekulární humanismus je schopen k uctívání nabídnout nanejvýš vítězné sportovní týmy nebo hvězdy popu či filmu. Takové uctívání ovšem nabízí jen krátkodobé nasy-cení a prázdnota se brzy ozve znovu. Troufnu si předpovědět, že rozhodující bitvu mezi sebou svede židokřesťanská tradice a islám. Bude to pochopitelně nesmírně zajímavé, protože křesťanství je si vědomo, že duchovní boj nelze vést tělesnými prostředky, tedy že islám nelze porazit vojensky. Tím nechci tvrdit, že se státy nemají vojenskému napadení bránit; pouze připomínám, že náš základ-ní boj je duchovní, nikoli politický nebo vojenský. V islámu mohou být přítomny elementy, které vnitřně nesouhlasí s mocenským (násilným) šířením islámu, nicméně tyto elementy, pokud existují, jsou zcela zatlačeny do pozadí. Násilnic-ká složka islámu naprosto převažuje.

Pamětníci si jistě pamatují, jak za komunistických „voleb“ získávala „jed-notná kandidátka Národní fronty“ 98 či 99 procent hlasů. Všichni jsme sice tu-šili, že hodně lidí komunismus „nemusí“, a podobně předpokládám, že je celá řada muslimů, kterým se příčí podřezávání křesťanů v Sýrii nebo vraždění pří-slušníků opačné větve islámu. Jenže prakticky toho zmůžou asi tolik, jako lidé nadávající na komunismus před sametovou revolucí. A co disidenti? Jistě jste četli o popravách politických odpůrců v Egyptě nebo o vzájemném vraždění v Pákistánu. Ve srovnání s tím, jak se chovají islamisté k disidentům, se Milouš Jakeš choval k chartistům jako něžná chůva. Ne ne, islamisté dobře vědí, jak si zajistit svých 99 % hlasů. Když jsem byl v roce 1990 poprvé v Izraeli, ptal jsem se našeho průvodce: „To nejsou žádní Arabové, kteří by si přáli žít v míru

s Izraelem?“ Odpověděl lakonicky: „Ano, jsou, či spíše byli. Máme jich plné hřbi-tovy.“ Během psaní tohoto článku jsem se dověděl o tom, že bojovníci právě vy-hlášeného Chalífátu v syrském městě Deir Hafer ukřižovali sedm muslimů, kteří se jim jevili jako „příliš umírnění“. Je to stále stejné.

Když jsem v roce 2003 psal svůj první článek z této série, předpovídal jsem, že islám si získá srdce i mnoha Evropanů. Po sedmi letech jsem zmiňoval překvapení, které zavládlo v Británii, když se zjistilo, že teroristické útoky pá-chané v Británii nemají na svědomí muslimové, kteří přicestovali z ciziny, ale mladí muži, kteří se v Británii již narodili. Uplynuly pouhé tři roky a jsme mno-hem dále: Dnes bojují za muslimský Chalífát již tisíce mladých mužů z celé Ev-ropy. Dostat se do Iráku je mnohem jednodušší, než bylo dostat se třeba do Af-ghánistánu. Stačí odletět do Istanbulu, pak se letadlem či autobusem přepravit do východního Turecka, a za pár dnů jste v Iráku. Tam jsou tito mladí muži cvi-čeni, tam se učí podřezávat hrdla nevěřících (a případně i věřících) … a za pár měsíců či let se vrátí. Britské tajné služby bijí na poplach: Už nyní nemají dost lidí, aby mohli sledovat všechny potenciální pachatele teroristických činů. Obá-vám se, že ve Francii či Německu to nebude lepší. Tyto země budou mít do pěti let takové problémy, že budou nevěřícně vzpomínat, jak kdysi Američanům vyčí-taly Guantánamo.

Právě vyhlášený Chalífát se nemusí udržet. Ti, kdo ho vyhlásili, se ovšem nevzdají. Vedou přece svatou válku. Možná s přechodným neúspěchem dokonce počítají. Ale vědí, co chtějí – a také vědí, jaké území chtějí. Zveřejnili mapku, na níž je zakresleno území, které si Chalífát nárokuje. A v souladu s muslimskou ideologií je to veškeré území, které muslimové kdysi ovládali. Z evropských zemí především Pyrenejský poloostrov, tedy Španělsko a Portugalsko, pochopitelně celý Balkán a celé Maďarsko, větší část Slovenska a severní pobřeží Černého moře (území bývalého Krymského chanátu).

Vím, že naše ministerstvo vnitra se v poslední době začalo zabývat otáz-kami, které souvisejí s pronikáním islámu i do Střední Evropy, a zdá se, že stu-dování této problematiky berou na ministerstvu naprosto vážně, což je jen dob-ře. Za hlubší studii stojí, proč poměrně hodně evropských žen konvertuje k islámu – a to nejen v západní Evropě, nýbrž rostoucí měrou i u nás. Zatím je-dinou odpověď jsem našel v nedávno vydané brožurce Sex, drogy a islám, kterou napsal Martin Konvička. Jeho odhady či zjištění vypadají zajímavě; bylo by ale potřeba hlubší a důkladnější studie, aby jeho závěry byly něčím víc než hypoté-zou. Konvička konstatuje banální pravdu, totiž že řada žen dává přednost tomu, provdat se za silného a rozhodného muže (Konvička pro ně razí název „subinky“ – podle toho, že rády přijmou submisivní postavení).

Naše současná mainstreamová ideologie počítá s tzv. „defamilizací“, tedy postupným zánikem klasické rodiny. Problém je v tom, že po tomto vývoji touží jen poměrně úzká vrstva elit. Tito lidé většinou rovněž přijali za svou ideologii homosexualismu. Zatímco ženy, které tvoří elity, hlásají a žijí ideologii, jež vyža-duje, aby se ženy věnovaly kariéře a kromě toho měly děti, ženy s nižším vzdělá-ním po takovém životě netouží – už proto, že se chtějí důstojně uživit, ale nikdy nebudou „dělat kariéru“. Klasické nábožensky sankcionované paradigma rodin-ného života během nadvlády komunismu více méně zaniklo, sexuální revoluce zvítězila na celé čáře, ale… nechává člověka prázdného. A tak „subinky“ přijíma-jí islámskou ideologii, byť dobře vědí, že je manžel může případně občas zmlátit. Zamýšlejí se ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier nebo ministryně sociálních věcí Michaela Marksová-Tominová nad těmito skutečnostmi?

Muži u nás zatím k islámu nějak masově nekonvertují. Netvrdím, že u pů-vodních obyvatel západní Evropy je možno mluvit o „masových“ konverzích k islámu, nicméně počty konvertitů jsou opravdu znepokojivé. Současné uspo-řádání společnosti a současná mainstreamová ideologie toho po mužích moc nechce. Sexuální revoluce totiž osvobodila spíše muže než ženy. Osvobodila je … především od zodpovědného rozhodování. Mohou mít sex kdykoli, bez nutnosti postarat se o manželku a o děti. Mladí muži si prostě mohou „užívat“. U někte-rých ale nastává doba, kdy si říkají: „Tak pro tohle se žije?“ Kromě toho jim sou-časná evropská kultura vzala jakoukoli formu přechodových rituálů či iniciace. Se zrušením povinné vojenské služby se už nenaplňuje ani pokleslé heslo o tom, že „vojna dělá z kluků chlapy“. Jistě, každý si tento deficit může řešit svobodně a individuálně – může třeba chodit na paintball. Obávám se ale, že otázku „Tak pro tohle se žije?“ paintball nezodpoví.

Islám lidem poskytuje právě to, co jim není schopen poskytnout sekulární humanismus – naplňuje dvě ze tří základních duchovních potřeb, které jsem zmiňoval: Potřebu vědět, že můj život má nějaký smysl, a potřebu někam patřit. Tyto dvě potřeby naplňuje natolik silně, že mnozí lidé jsou ochotni smířit se s tím, že nejdůležitější z těchto tří potřeb – potřebu být milován – naplnit nemů-že.

Z mého hlediska ovšem islám nabízí nesprávná naplnění legitimních po-třeb. Naplňuje sice lidskou potřebu někam patřit, nicméně člověk volící islám volí (ne-li v teorii, tedy dozajista v praxi) společenství násilnické. To sice posky-tuje silné vědomí identity, ovšem identity nesprávné. Islám dává konvertitům pocit, že se podílejí na úžasném úkolu dobytí světa, ovšem na straně zla. Jistě, člověk konvertující k islámu musí pevně zavřít oči před skutečností, že údajný „dům míru“ je plný bratrovražedných bojů, kdežto „dům války“ je – přinejmen-ším v Evropě – oblastí relativně stabilní a prosperující.

Militantnost islámu zvyšuje jeden podstatný faktor: Postup islamismu znamená vždy ekonomickou katastrofu. Po materiální stránce se v dnešním Írá-nu mají hůře než před padesáti lety za vlády nenáviděného šáha Rezá Pahlaví-ho. Tzv. „Arabské jaro“, z počátku reformistické hnutí, podle mých předpovědí neuspělo (a to se mnou polemizovali odborníci – arabisté) a jeho důsledkem je, snad s výjimkou Tuniska, naprostý ekonomický rozvrat. Chalífát, pokud se udr-ží (a obávám se, že pokud se neudrží, bude po krátkém čase vyhlášen znovu), bude nucen – podobně jako kdysi Hitlerovo Německo – neustále expandovat a napadat okolní státy, protože jeho rozpočet bude katastrofálně deficitní (podob-ně jako byl katastrofálně deficitní rozpočet hitlerovského Německa). Tlak na Ev-ropu bude stoupat – jednak tlak imigrační vlny, neboť hrozí, že zanedlouho bu-dou v severní Africe (především v Egyptě) doslova mřít hladem, jednak tlak vo-jenský. Že ovšem nepůjde o „klasickou“ liniovou válku, je všem odborníkům jasné. Bude to „partyzánská válka“. A pátá kolona v Západní Evropě je již dosta-tečně silná.

Jediné, co by mohlo Evropu zachránit, je duchovní obrození – návrat k pravému Bohu. Ten by předpokládal mimo jiné pokání za zločiny, jichž se Evro-pa dopouštěla na židech. Ano, vyhnali jsme židy, dostali jsme muslimy. Pokud se vůbec o záchranu pokusíme, čeká nás dlouhá cesta. A na té nás nepovede ani předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker, ani předseda Evropského parlamentu Martin Schulz.

 

Dan Drápal

4. července 2014

David Knížek

David Knížek