12. 11.
2015

Evangelikální fórum - network Politika a společnost


Ve dnech 4. – 5. 11. 2015 se v rámci Evangelikálního fóra konal také network s názvem „Politika a společnost“, který připravil Institut Williama Wilberforce. Letos se věnoval následujícím čtyřem tématům.
1. Diskuse o islámu
Dan Drápal a Lukáš Lhoťan diskutovali na téma „Vztah k muslimům, misie a xenofobie“ a dále „Umírněný islám a jeho možnosti“. Debata byla nahrávána a video je k dispozici na stránkách www.wilberforce.cz.
Z diskuse vyplynuly tyto poznatky:
Konstatovali jsme, že společnost, včetně křesťanské komunity, je v přístupu k muslimům a k uprchlíkům rozdělena, přičemž obě strany spolu prakticky nekomunikují, neprobíhá rozhovor. Jeden krajní postoj motivovaný idealismem vyzývá k bezbřehému přijímání uprchlíků, v nichž vidí potřebné, jimž je třeba pomoci, zatímco opačný postoj upozorňuje na dlouhodobá rizika plynoucí z přítomnosti většího počtu lidí z jiného kulturního okruhu, často však má až xenofobní prvky. Častým problémem na obou stranách je neznalost faktů. Chceme přispívat k věcné diskusi, poučeni teologicky, a korigovat extrémy důrazem na křesťanská východiska.
Lukáš Lhoťan zaujal výrokem: „Nejsem jako jiní odpadlici od islámu a odpůrci islámu. Věřím, že jsou lidé, kteří mají osobní důvody, proč nechtějí opustit „obal“ islámu, a zároveň hledají pravou lásku a dobro, proto vznikají reformní, liberální proudy islámu a jeho mystické proudy, které sice odporují původnímu islámu prvních generací muslimů, ale jsou jedinou cestou jak žít v míru a bez občanské války v dnešní sekulární Evropě.“ Podle něj je tento reformní nebo umírněný islám v nevýhodě, neboť nenavazuje na žádný hlavní proud v historii islámu a ortodoxním islámem je považován za herezi. Proto v tradičních muslimských zemích nemá šanci získat významnější vliv. Je však možné, že by se mohl více prosadit v muslimských komunitách v Evropě, pokud jej bude stát podporovat a současně zasahovat proti hlasatelům extrémního islámu.
Bezprostřední nebezpečí od muslimů u nás zatím nehrozí, k tomu je nutná jejich větší koncentrace a přítomnost džihádistických agitátorů. V tomto ohledu je strach z muslimů v ČR přehnaný.
Shodli jsme se též na tom, že současná vlna uprchlíků je pro křesťany výzvou a příležitostí k evangelizaci přicházejících muslimů. IWW připravuje ve spolupráci s Johannesem Gerloffem biblickou reflexi této situace.
2. Aktuální otázky sociálně-právní ochrany dětí v ČR
Kateřina Šlesingerová, vedoucí odboru ochrany práv dětí MPSV, referovala o trendech v sociální péči a vysvětlila, proč stát usiluje o deinstitucionalizaci, tedy snížení počtů dětí umísťovaných do dětských domovů. Zvláštní důraz kladla na péči o nejmenší děti, které nejvíc trpí absencí blízké osoby. Síť ústavních zařízení je reliktem komunistické doby, roste počet prázdných lůžek, ale existuje aktivní lobby, která se snaží ústavy udržet.
Velkou slabinou v oblasti péče o ohrožené děti obecně je roztříštěnost celého systému, kdy je odpovědnost rozdělena mezi MPSV, MŠMT a ministerstvo zdravotnictví. V této oblasti se nabízí prostor k lobbingu mezi poslanci ze sociálního výboru ve prospěch připravovaného nového zákona, který by měl tuto oblast sjednotit. Pokud někdo z členů a příznivců Institutu má k poslancům přístup a má o tuto činnost zájem, nechť dá vědět, můžeme zprostředkovat přístup ke zdroji informací.
Byla také zmíněna pozitivní praxe tzv. rodinných konferencí, jejichž cílem je aktivizovat samotnou širší rodinu pro řešení problému a omezit tak zasahování státu. V tomto modelu hrají důležitou mediační roli laičtí koordinátoři. Zájemcům o tuto práci zprostředkujeme kontakt.
3. Beseda s aktivním křesťanem
Hostem byl JUDr. Luboš Dörfl, předseda Krajského soudu Ústí nad Labem, který vyprávěl o své práci soudce a její reflexi z hlediska víry. Vyslovil své přesvědčení, že dodržovat řád je morálně dobré, i když jde o řád lidský, neboť v posledku je součástí řádu daného Bohem.
Z diskuse o řadě aktuálních otázek vyplynulo, že je třeba respektovat různé role státních zástupců, soudců a médií. Státní zástupce, má-li pochybnost, musí žalovat, zatímco soudce, má-li pochybnost, musí osvobodit. Emancipace státních zástupců musí být vyvážena jejich smyslem pro odpovědnost, kdy musí zvážit, zvláště ve spektakulárních případech, zda důkazní situace stíhání ospravedlní, jinak hrozí blamáž.
Z rozhovoru vyplynul poměrně pozitivní obraz české justice, která je politicky nezávislá a personálně v lepším stavu než v prvních porevolučních letech. Velká je pravomoc soudních funkcionářů, například Luboš Dörfl jako předseda Krajského soudu má možnost výrazně ovlivnit právě personální situaci v kraji, protože nové soudce jmenuje.
Univerzálním poznatkem, který se opakoval ve všech diskutovaných oborech, se ukazuje být problematická role médií, která často šíří neověřené nebo jednostranné informace. Vidíme jako potřebné připravit besedu o zásadách žurnalistiky a etických otázkách s nimi spojených.
Dalším společným jmenovatelem byla velká role jednotlivců, ať už v soudnictví, státním zastupitelství nebo médiích. Jeden člověk na správném místě může dokázat mnoho dobrého, a naopak. To je jistě dobrá motivace k modlitbám.
4. Workshop o připravovaném programu vzdělávání mladých křesťanů pro veřejnou práci podle britského modelu CARE
Účastníci networku společně uvažovali o parametrech tohoto programu.
Střednědobý cíl: pomoci k duchovnímu rozvoji křesťanů obdarovaných pro veřejnou práci. Dlouhodobý cíl: vychovat obrácené křesťany, kteří budou sloužit na významných postech ve společnosti a tím ji ovlivňovat.
Cílová skupina: obrácení křesťané, studenti a absolventi vysokých nebo vyšších odborných škol. Podmínky: maturita, doporučení pastora, případně doporučení odborníka.
Obsah: roční kurs kombinovaný se stáží u křesťanských politiků, soudců, novinářů, úředníků, v místní samosprávě apod. Stáž by si uchazeč vybral podle oboru, kterému se chce věnovat, nebo v němž se chce zorientovat. Institut kontakt zprostředkuje.
Kurs v podobě e-learningu a tří až čtyř společných několikadenních intenzivních setkání, z nichž nejméně jedno by se konalo v zahraničí (Brusel, Londýn). Výstup: závěrečná písemná práce z oboru, v němž chce uchazeč působit. Tematický obsah kursu: etická výchova, mediální komunikace, teologický základ, psychologie, sociologie, politologie. Na setkání budeme zvát křesťanské odborníky z různých oborů (politiky, soudce, novináře atd.), kteří umožní uchazečům získat všeobecný přehled a nahlédnout různé perspektivy. Významným prvkem bude učednictví, kdy uchazeči během stáže uvidí křesťanského odborníka při konkrétní práci a budou mít k dispozici duchovního mentora.
Kurs budeme vyvíjet v úzké spolupráci s Evangelikálním teologickým seminářem.
Nábor: oslovíme vysokoškolské studentské hnutí a máme zájem o spolupráci s profesními křesťanskými organizacemi. Například skupina křesťanských právníků může rozšířit informaci na právnických fakultách. Máme zájem o kontakty na pedagogických fakultách a fakultách sociálních věd, zejména katedrách žurnalistiky. Sdružení křesťanských učitelů by mělo být podrobně informováno, aby učitelé mohli vyhlížet a doporučovat vhodné adepty už na středních školách. Máme možnost spolupracovat s diplomatickou akademií Cyrila Svobody.
Financování: školné, bylo by vhodné získat zdroj na stipendia. Zkusíme získat příspěvek z politických nadací, zdrojů EU, oslovit křesťanské sponzory.

Postup:
• dohoda s ETS a získání podrobností od CARE
• zpracování projektových tezí a šíření informací
• fundraising
• kontakty s křesťanskými politiky a odborníky
• získání lektorů, tvorba e-learningových modulů
• nábor studentů
• otevření pilotního běhu

O postupu prací budeme členy Institutu průběžně informovat.

Mojmír Kallus

Mojmír Kallus